Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Brzezińska Narolski Adwokaci („BNA”; adres: Plac Komuny Paryskiej 1/1, 90-007, Łódź). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych lub gospodarczych, utrzymywania relacji z Klientami. BNA podejmuje te działania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BNA (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których BNA realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, na postawie zawartych z tymi podmiotami umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Każdy ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.