19 marca 2020 | Karolina Kołakowska

Kategoria: Koronawirus

Specustawa w sprawie koronawirusa – na co zwrócić uwagę

W specustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zwracamy Państwa uwagę na kilka szczególnych rozwiązań:

  1. Jeżeli wymaga tego przeciwdziałanie COVID-19, pracodawca jest uprawniony do wydania pracownikowi polecenia wykonywania jego pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Jest to szczególny przypadek, w którym ustawodawca wprost pozwala na zlecenie pracy zdalnej. Niestety, przepisy nie określają żadnych warunków świadczenia pracy w tym trybie – sposobu potwierdzania czasu pracy, przekazywania wyników pracy, zapewnienia bezpieczeństwa. Kwestie te powinny zostać uregulowane przez pracodawców w regulaminie pracy zdalnej lub w porozumieniu z pracownikiem.
  2. Zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu wirusa, powodujące konieczność osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8, daje pracownikowi prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni.
  3. Premier w drodze decyzji administracyjnej może wydawać m.in. przedsiębiorcom polecenia mające służyć przeciwdziałaniu COVID – 19. Ustawa nie precyzuje, czego dokładnie polecenia mogą dotyczyć – przykładowo może chodzić o dostawy konkretnych towarów, czy organizację przewozu osób lub mienia. W przypadku wydania takiego polecenia, wojewoda zawiera z przedsiębiorcą umowę. Realizacja zadania finansowana jest ze środków budżetu państwa.
  4. Główny Inspektor Sanitarny może w drodze decyzji nałożyć obowiązek podjęcia określonych czynności m.in.: na pracodawców. Chodzi tu o czynności zapobiegawcze, kontrolne, dystrybucję leków czy środków ochrony osobistej.
  5. Przedsiębiorcy wytwarzający i dystrybuujący produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki ochronne i wyroby medyczne oraz przedsiębiorcy udzielający świadczeń zdrowotnych zostali objęci obowiązkami z ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa. Zadania nakładane na przedsiębiorców nie są ściśle określone. Rada Ministrów ustala program mobilizacji gospodarki i określa w nim konkretne zadania.

Porzebujesz pomocy w tej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Brzezińska Narolski Adwokaci sp. p.

Mogą Cię zainteresować: