1 kwietnia 2021 | Karolina Kołakowska

Kategoria: prawo pracy

Odpowiedzi na 3 najważniejsze pytania ze szkolenie on-line: „Kontrole PIP w czasie pandemii: przygotowanie, przebieg, wyniki.”

Rozpoczynamy cykl odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia on-line: „Kontrole PIP w czasie pandemii: przygotowanie, przebieg, wyniki.”, które odbyło się 30 marca o godz. 10:00.

Pytanie nr 1: Czy ważność świadectw kwalifikacyjnych zostaje przedłużona do 180 dni po odwołaniu stanu epidemicznego, jeśli ich termin skończył się po 15.03.2020?

Odpowiedź: W wyniku styczniowej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

 

Pytanie nr 2: Czy konieczny jest regulamin pracy zdalnej?

Odpowiedź: Nie ma ustawowego obowiązku wydania regulaminu pracy zdalnej, poleconej w celu przeciwdziałania COVID-19. Korzystnie jest jednak ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej w takim regulaminie, ponieważ pozwoli to uniknąć nieporozumień na przykład w zakresie korzystania z własnych narzędzi przez pracownika, raportowania wykonania pracy, czy zlecania pracy w godzinach nadliczbowych. Przyjęte rozwiązania będą mogły być wykorzystane w przyszłości, gdyż planowane jest wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do porządku prawnego.

 

Pytanie nr 3: Czy są jakieś zmiany odnośnie mandatów nakładanych przez PIP?

Odpowiedź: W związku z epidemią nie zmieniły się zasady stosowania mandatów przez PIP. Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia inspektor pracy może nałożyć na sprawcę wykroczenia mandat. W postępowaniu mandatowym nakłada się grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku gdy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy i stosuje się przepis przewidujący karę najsurowszą, można nałożyć mandat w wysokości do 1000 zł. Ograniczeń tych nie stosuje się jednak do inspektorów pracy, którzy mogą nałożyć mandat do 2000 zł. Ponadto, jeśli ukarany pracodawca co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, inspektor pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.

 

Karolina Kołakowska, adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci, ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, trener i szkoleniowiec.

Mogą Cię zainteresować: