Zrealizowane projekty: Projekty budowlane i inwestycyjne

Prowadzenie procedury uregulowania własności nieruchomości gruntowych dla klienta międzynarodowego

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: budowlana, produkcyjna

Dla naszego międzynarodowego Klienta przeprowadziliśmy skomplikowaną pod kątem prawnym procedurę uregulowania własności nieruchomości gruntowych, w ramach której zbudowany został zakład produkcyjny Klienta. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną negocjacji z władzami Miasta oraz ukształtowanie warunków umownych. Transakcja cechowała znacznym stopniem trudności związanej z ryzykiem roszczeń poprzednich właścicieli nieruchomości oraz skomplikowanymi elementami prawno-podatkowymi.

Reprezentacja w pozyskaniu części nieruchomości dla klienta niemieckiego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla niemieckiego klienta uczestniczyliśmy w pozyskaniu części nieruchomości dla potrzeb projektu budowy hotelu w rewitalizowanej części Miasta. Regulowaliśmy stany prawne nieruchomości dla potrzeb inwestycji. Uczestniczyliśmy w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń budowlanych.

Due Diligence dla wiodącej polskiej firmy farmaceutycznej 

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna

Przeprowadzaliśmy kompleksowe Due Diligence  m.in. dla  wiodącej  polskiej firmy farmaceutycznej  oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju związane z realizacją transakcji zakupu spółek.

Obsługa prawna sporu dot. miarkowania naliczonych kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Kancelaria prowadzi obsługę prawną szeregu sporów sądowych z bankami dotyczących niedozwolonych klauzul w umowach kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych. W jednej z nich Sąd Okręgowy  wydał już wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej i w całości oddalił żądanie Banku.

Obsługa sporu dot. wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane

Przedział wartości: 1 mln -100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego, w którym wykonawca żądał zapłaty wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane.

Obsługa negocjacji i sporu dot. rozliczenia umowy

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: spożywcza

Dla Klienta kancelarii, byłego prezesa i udziałowca spółki prowadzącej działalności w branży spożywczej, prowadziliśmy obsługę prawną negocjacji i sporu sądowego dotyczącego rozliczenia umowy zawartej między naszym Klientem, a spółką. Spór dotyczył interpretacji zapisów umowy oraz zawartego przez strony porozumienia. Zakończył się wyrokiem uwzględniającym powództwo naszego Klienta.

Obsługa klienta międzynarodowego w przetargu na zakup nieruchomości od Miasta Łódź

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: handlowa

Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną Klienta – międzynarodowego właściciela europejskiej sieci sklepów wielkopowierzchniowych – przy przetargu na zakup od Miasta Łódź nieruchomości pod budowę hal sprzedażowych dla sklepów w dwóch lokalizacjach w Łodzi. Łączna powierzchnia sprzedaży wynosiła ok. 20.000 m.kw. Byliśmy współodpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Reprezentacja w procesie uzyskania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w ŁSSE SA

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna, spożywcza

W trakcie współpracy z międzynarodowym Klientem z branży produkcyjnej byliśmy zaangażowani w uzyskanie niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w ŁSSE SA oraz zakup gruntów pod budowę dwóch zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni 25.000 m.kw. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów. Odpowiadaliśmy także za obsługę prawną procesu budowy obu fabryk. Uczestniczyliśmy także w negocjacjach oraz projektowaliśmy umowy z firmami wykonawczymi, firmami projektowymi, inżynierami kontraktu oraz firmami podwykonawczymi.

Obsługa prawna rozbudowy zakładu produkcyjnego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna

Odpowiadaliśmy za obsługę prawną rozbudowy zakładu produkcyjnego naszego międzynarodowego klienta z branży produkcyjnej. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Odpowiadaliśmy za aspekt prawny umów zawieranych z firmami projektowymi, inżynierami kontraktu, firmami wykonawczymi i podwykonawczymi.

Obsługa zakupu nieruchomości dla klienta skandynawskiego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: FCMG

Dla naszego skandynawskiego klienta z branży FMCG świadczyliśmy obsługę zakupu nieruchomości dla potrzeb budowy centralnego biura w Europie Wschodniej. Obsługiwaliśmy administracyjny proces przygotowania oraz wszystkie etapy budowy. Byliśmy współodpowiedzialni za uzyskanie pozwoleń na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Obsługiwaliśmy prawnie proces wyboru firm projektowych i wykonawczych. Projektowaliśmy umowy, które zostały zawarte z tymi firmami. Nadzorowaliśmy od strony prawnej cały proces realizacji inwestycji.

Obsługa prawna sporu o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: budowlana

Dla klienta Kancelarii, firmy projektowej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego. Sprawa została zakończona ugodą, na mocy której nasz klient otrzymał satysfakcjonujące odszkodowanie.

Obsługa sporu sądowego ze Skarbem Państwa dot. kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii, firmy budowlanej z branży instalacyjnej, prowadziliśmy obsługę sporu sądowego ze Skarbem Państwa. Spór dotyczył niezasadnie naliczonych kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych.

Obsługa prawna sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia. Chodziło o wynagrodzenie należne wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych. Istota sporu polegała na ocenie przyczyn opóźnienia w zakończeniu prac budowlanych i zasadności naliczonych kar umownych. Spór zakończył się uwzględnieniem powództwa Klienta Kancelarii.

Uczestnictwo w przygotowaniu inwestycji – budowie centrum handlowego

Przedział wartości: 100 mln zł - 200 mln zł
Branża: nieruchomości

Byliśmy zaangażowani w proces przygotowania inwestycji polegającej na budowie centrum handlowego w rewitalizowanej części Łodzi. Byliśmy odpowiedzialni za zakup nieruchomości oraz – wspólnie z zaangażowanymi do realizacji projektu pracowniami projektowymi oraz doradcami technicznymi – za uzyskanie decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy, decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, w tym również decyzji administracyjnych o uwarunkowaniach środowiskowych. Odpowiadaliśmy także za przygotowanie umów z biurami projektowymi, firmami doradczymi, w tym inżynierami kontraktu oraz firmami wykonawczymi.

Obsługa prawna sporu sądowego dot. rozliczenia prac dodatkowych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego rozliczenia prac dodatkowych. Przedmiotem były prace wykonane przy budowie siedziby filharmonii. Spór zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego, w którym Sąd podzielił stanowisko kancelarii. Dowiedliśmy, że prace dodatkowe niezbędne do wykonania i prowadzące do uzyskania przez inwestora korzyści majątkowej podlegają rozliczeniu, nawet przy braku umowy lub aneksu na ich wykonanie.

Obsługa sporu sądowego z Miastem dot. zapłaty za wykonane prace

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę sporu sądowego z Miastem, dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace budowlane przy budowie dużej hali sportowo-widowiskowej. Naszemu zespołowi udało się podważyć niekorzystną dla naszego klienta opinię biegłego, wskutek czego strony zawarły ugodę.