Zrealizowane projekty: Compliance

Compliance dla branży handlowej i usługowej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: sprzedaż urządzeń i usług serwisowych

Dla naszego Klienta – dostawcy urządzeń dla gastronomii, o znaczącej pozycji rynkowej -przeprowadzaliśmy audyt zgodności działalności spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym dot. spółek handlowych, prawa pracy, RODO czy prawidłowości stosowania przepisów z zakresu rękojmi i gwarancji. Zidentyfikowaliśmy ryzyka i wdrożyliśmy środki zaradcze mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości.

Due Dilligence dla branży farmaceutycznej

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Wspieraliśmy wiodącą firmę farmaceutyczną w zakupie spółki zajmującej się produkcją kosmetyków, suplementów diety i leków. Do naszych zadań należało przeprowadzenie audytu kupowanej spółki pod kątem zgodności jej działalności z prawem oraz identyfikacja ryzyk związanych z zakupem. Audyt obejmował wszystkie aspekty działalności spółki. Badaliśmy m.in. kwestie nieruchomościowe, zawarte kontrakty, wymogi ochrony środowiska, zgodność z przepisami prawa farmaceutycznego, żywnościowego, a także regulacje dot. kosmetyków i wyrobów medycznych.

Compliance dla telekomunikacji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Prowadzimy bieżącą kontrolę zgodności działalności naszych Klientów z branży telekomunikacyjnej z obowiązującymi przepisami prawa. Monitorujemy zmiany legislacyjne, powiadamiamy Klientów o planowanych nowelizacjach oraz ich wpływie na obowiązki, które ciążą na przedsiębiorstwie oraz dostosowujemy procedury wewnętrzne oraz stosowane wzory dokumentów do nowych wymogów prawnych. Prowadzimy także szkolenia i warsztaty, identyfikujemy ryzyka, oceniamy prawidłowość funkcjonujących procedur i wprowadzamy konieczne modyfikacje. Ponadto, wdrażamy rozwiązania minimalizujące możliwość wystąpienia ryzyk i nieprawidłowości.

Weryfikacja zgodności z prawem kampanii reklamowych w branży farmaceutycznej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Na zlecenie naszego Klienta – wiodącej firmy z branży farmaceutycznej i suplementów diety – weryfikujemy planowane kampanie reklamowe pod kątem zgodności z prawem farmaceutycznym bądź żywnościowym, w tym również z regulacjami unijnymi. Identyfikujemy możliwe ryzyka i wprowadzamy rozwiązania eliminujące możliwość ich wystąpienia.