Zrealizowane projekty: Spory sądowe

Obsługa prawna sporu dot. miarkowania naliczonych kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Kancelaria prowadzi obsługę prawną szeregu sporów sądowych z bankami dotyczących niedozwolonych klauzul w umowach kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych. W jednej z nich Sąd Okręgowy  wydał już wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej i w całości oddalił żądanie Banku.

Obsługa prawna sporu sądowego o zapłatę przez dewelopera kosztów usunięcia wad budynków

Przedział wartości: 1 mln - 100 mln zł
Branża: budowlana

W imieniu Klienta kancelarii, wspólnoty mieszkaniowej, prowadziliśmy spór sądowy o zapłatę przez dewelopera kosztów usunięcia wad budynków. Wady polegały na braku należytej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Spór zakończył się wyrokiem w całości uwzględniającym powództwo.

Obsługa sporu dot. wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane

Przedział wartości: 1 mln -100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego, w którym wykonawca żądał zapłaty wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane.

Obsługa sporu i mediacji z dużym domem mediowym

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: marketing i reklama

Dla naszego Klienta,  jednego z największych reklamodawców w Polsce,  prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego i mediacji  z dużym domem mediowym. Spór dotyczył rozliczenia umowy. Zakończył się zawarciem ugody, w wyniku której kwota do zapłaty przez Klienta została obniżona o połowę.

Obsługa sporu z dużą międzynarodową firmą farmaceutyczną

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna

Dla Klienta kancelarii, wiodącego polskiego producenta z branży farmaceutycznej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu z dużą międzynarodową firmą farmaceutyczną. Spór dotyczył zarzutu podobieństwa oznaczeń produktów naszego Klienta do produktów powoda. Zakończył się oddaleniem roszczeń przeciwnika wskutek czego Klient może nadal korzystać ze stosowanych oznaczeń.

Obsługa sporu dot. nieuczciwej reklamy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: marketing i reklama

Dla Klienta kancelarii, wiodącego polskiego producenta z branży farmaceutycznej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego prowadzenia przez konkurencyjną firmę nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy produktów leczniczych. W wyniku postępowania sąd podzielił nasz pogląd i zakazał pozwanemu kontynuacji nieuczciwej reklamy.

Obsługa sporów dot. kampanii reklamowych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: marketing i reklama

Dla Klienta kancelarii, wiodącego polskiego producenta branży FMCG, prowadziliśmy obsługę prawną szeregu sporów sądowych dotyczących prowadzonych przez spółkę kampanii reklamowych.

Obsługa negocjacji i sporu dot. rozliczenia umowy

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: spożywcza

Dla Klienta kancelarii, byłego prezesa i udziałowca spółki prowadzącej działalności w branży spożywczej, prowadziliśmy obsługę prawną negocjacji i sporu sądowego dotyczącego rozliczenia umowy zawartej między naszym Klientem, a spółką. Spór dotyczył interpretacji zapisów umowy oraz zawartego przez strony porozumienia. Zakończył się wyrokiem uwzględniającym powództwo naszego Klienta.

Obsługa sporu z jednym z największych polskich Banków

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: finansowa

W imieniu Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego z jednym z największych polskich Banków. Przedmiotem sporu był zakres i ważność poręczenia udzielonego przez Klienta Kancelarii jako członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za kredyt zaciągnięty przez tę spółkę. Spór zakończył się oddaleniem powództwa wobec Klienta kancelarii i uznaniem nieważności udzielonego poręczenia.

Obsługa sporów z bankami fot. kredytów frankowych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: farmaceutyczna

Kancelaria prowadzi obsługę prawną szeregu sporów sądowych z bankami dotyczących niedozwolonych klauzul w umowach kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych. Sprawy te są w toku.

Obsługa sporu sądowego z organem samorządowym

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: nie dotyczy

Kancelaria prowadzi obsługę prawną sporu sądowego z organem samorządowym, dotyczącego wypłaty przez organ samorządowy dotacji należnych na rzecz szkoły niepublicznej. W sprawie tej, mimo niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu w I instancji, kancelaria przekonała Sąd Apelacyjny, że dotacja taka co do zasady należy się naszemu klientowi. Obecnie do rozstrzygnięcia pozostaje wysokość należnej dotacji, natomiast prawo do jej uzyskania zostało już przesądzone.

Obsługa sporu dot. naruszenia praw do znaku towarowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna

Dla Klienta kancelarii, wiodącej firmy farmaceutycznej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego naruszenia praw do znaku towarowego zastrzeżonego na rzecz naszego Klienta, poprzez wprowadzenie na rynek produktu o nazwie i w opakowaniu łudząco podobnym do nazwy zastrzeżonej. Spór zakończył się uwzględnieniem powództwa w całości.

Reprezentacja operatora telekomunikacyjnego w sporze z firmą marketingową

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

Reprezentujemy operatora telekomunikacyjnego w sporze sądowym z firmą marketingową zajmującą się promocją nowo tworzonej marki usług telekomunikacyjnych. Spór powstał w związku z nienależytym wykonaniem zleconych usług.

Obsługa prawna sporu o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: budowlana

Dla klienta Kancelarii, firmy projektowej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego. Sprawa została zakończona ugodą, na mocy której nasz klient otrzymał satysfakcjonujące odszkodowanie.

Obsługa sporu sądowego ze Skarbem Państwa dot. kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii, firmy budowlanej z branży instalacyjnej, prowadziliśmy obsługę sporu sądowego ze Skarbem Państwa. Spór dotyczył niezasadnie naliczonych kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych.

Obsługa prawna sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia. Chodziło o wynagrodzenie należne wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych. Istota sporu polegała na ocenie przyczyn opóźnienia w zakończeniu prac budowlanych i zasadności naliczonych kar umownych. Spór zakończył się uwzględnieniem powództwa Klienta Kancelarii.

Obsługa prawna sporu sądowego dot. rozliczenia prac dodatkowych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego rozliczenia prac dodatkowych. Przedmiotem były prace wykonane przy budowie siedziby filharmonii. Spór zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego, w którym Sąd podzielił stanowisko kancelarii. Dowiedliśmy, że prace dodatkowe niezbędne do wykonania i prowadzące do uzyskania przez inwestora korzyści majątkowej podlegają rozliczeniu, nawet przy braku umowy lub aneksu na ich wykonanie.

Obsługa sporu sądowego z Miastem dot. zapłaty za wykonane prace

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę sporu sądowego z Miastem, dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace budowlane przy budowie dużej hali sportowo-widowiskowej. Naszemu zespołowi udało się podważyć niekorzystną dla naszego klienta opinię biegłego, wskutek czego strony zawarły ugodę.