Zrealizowane projekty: Umowy i kontrakty handlowe

Prowadzenie procedury uregulowania własności nieruchomości gruntowych dla klienta międzynarodowego

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: budowlana, produkcyjna

Dla naszego międzynarodowego Klienta przeprowadziliśmy skomplikowaną pod kątem prawnym procedurę uregulowania własności nieruchomości gruntowych, w ramach której zbudowany został zakład produkcyjny Klienta. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną negocjacji z władzami Miasta oraz ukształtowanie warunków umownych. Transakcja cechowała znacznym stopniem trudności związanej z ryzykiem roszczeń poprzednich właścicieli nieruchomości oraz skomplikowanymi elementami prawno-podatkowymi.

Reprezentacja w pozyskaniu części nieruchomości dla klienta niemieckiego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla niemieckiego klienta uczestniczyliśmy w pozyskaniu części nieruchomości dla potrzeb projektu budowy hotelu w rewitalizowanej części Miasta. Regulowaliśmy stany prawne nieruchomości dla potrzeb inwestycji. Uczestniczyliśmy w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń budowlanych.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej; likwidacja

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy naszego Klienta – lokalnego operatora telekomunikacyjnego – w procedurze likwidacji prowadzonej działalności, w tym sprzedaży sieci telekomunikacyjnej, rozwiązywaniu umów z nadawcami i przejęciu umów z abonentami przez nowego dostawcę usług.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2018 r. wspieraliśmy lokalnego operatora telekomunikacyjnego w transakcji sprzedaży sieci telekomunikacyjnej – negocjowaliśmy warunki umowy, dbaliśmy o zgodność zapisów umowy z obowiązującym prawem oraz asystowaliśmy w wykonaniu umowy.

Umowa MNVO

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy operatora telekomunikacyjnego w procesie zawierania umowy MVNO oraz uruchomienia usług mobilnych. W ramach tego procesu m.in. negocjowaliśmy warunki umowy oraz przygotowywaliśmy wzory dokumentów dla abonentów.

Negocjacje wieloletnich umów najmu powierzchni biurowych dla międzynarodowego centrum usług wspólnych

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: produkcyjna

W imieniu międzynarodowych koncernów z branży produkcyjnej prowadziliśmy negocjacje i doprowadziliśmy do zawarcia wieloletnich umów najmu powierzchni biurowych dla międzynarodowego centrum usług wspólnych tych firm. Łączna powierzchnia najmu to ponad 1000 m.kw. Biura są usytuowane w zrewitalizowanych pofabrycznych budynkach w Łodzi.

Negocjacje warunków kontraktu dot. wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP

Przedział wartości: 500 000 zł - 1 mln zł
Branża: IT

Dla grupy przedsiębiorstw naszego międzynarodowego Klienta z branży produkcyjnej kończymy negocjacje warunków kontraktu. Kontrakt obejmuje wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP, obsługującego kluczowe funkcje tych przedsiębiorstw.

Czynny udział w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna, IT

W trakcie dwóch ostatnich lat, działając w imieniu naszych klientów z branży produkcyjnej, FCMG i dystrybucyjnej, braliśmy czynny udział w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych. Obejmowały one kluczowe obszary o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 mln. zł. Byliśmy odpowiedzialni za ustalenie warunków umownych dla tych projektów, których znaczna część realizowana była w modelu Agile.

Negocjacja kontraktów dot. wdrożenia oprogramowania klasy ERP

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: IT

W imieniu naszego międzynarodowego klienta z branży IT uczestniczymy w negocjacjach  wieloletnich kontraktów obejmujących wdrożenie oprogramowania klasy ERP, z których znacząca część realizowana jest w modelu Aqile.

Transakcja zakupu sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. asystowaliśmy znanej firmie telekomunikacyjnej w zakupie sieci telekomunikacyjnej. Przygotowywaliśmy umowę, negocjowaliśmy warunki oraz dbaliśmy o ochronę danych osobowych abonentów.

Wzorce umów dla telekomunikacji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W trakcie ostatnich dziesięciu lat opracowaliśmy dla naszych Klientów z branży telekomunikacyjnej ponad 70 wzorców umów i regulaminów usług telekomunikacyjnych. Przygotowywaliśmy je z pełną dbałością o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.

Wsparcie prawne w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. wspieraliśmy naszego Klienta w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym, polegającym na udostępnieniu sieci i świadczeniu usług na rzecz wiodącego operatora krajowego.

Przeprowadzenie procedury tzw. przejęcia odwrotnego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Przeprowadziliśmy z sukcesem procedurę połączenia poprzez przejęcie spółki matki przez spółkę córkę (przejęcie odwrotne). Spółka z.o.o., która była spółką przejmowaną, posiadała 100% akcji w spółce akcyjnej, która była spółką przejmującą. Proces był skomplikowany i wątpliwy w świetle stanowisk orzecznictwa i doktryny. Udało się jednak przekonać Sąd, że taka procedura jest dopuszczalna i zakończyć ją z pozytywnym, założonym przez Klienta rezultatem.

Prowadzenie procesu połączenia dwóch dużych spółek

Przedział wartości: 12 000 000 zł
Branża: produkcyjna

Udzielaliśmy kompleksowego wsparcia prawnego w procesie połączenia dwóch dużych spółek. Przygotowywaliśmy procedurę połączenia i organizacji przejęcia przedsiębiorstwa spółki przejmowanej. Po przejęciu wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi ponad 12 mln.

Połączenie 3 spółek

Przedział wartości: 20 000 000 zł
Branża: produkcyjna

Kompleksowo przeprowadziliśmy połączenie 3 spółek poprzez utworzenie nowej spółki o wartości kapitału ponad 20 000 000  zł.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Wspieramy Klienta z branży telekomunikacyjnej w przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. Proponujemy najkorzystniejszą drogę postępowania, która pozwoli Klientowi przejść przez ten proces z zachowaniem istotnych dla niego założeń.

Przeprowadzenie skomplikowanej transakcji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Byliśmy odpowiedzialni za transakcję, której celem było bezgotówkowe przejęcie przez wspólników spółki udziałów, które spółka ta posiadała w innej spółce. Zamierzony cel został osiągnięty poprzez umorzenie części udziałów należących do wspólników w spółce i wydanie im w zamian przez spółkę udziałów posiadanych w tym innym podmiocie.

Obsługa transakcji przejęcia i nabycia przedsiębiorstw

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Zapewnialiśmy pełną obsługę prawną transakcji przejęcia i nabycia przedsiębiorstw – nabycia spółki prowadzącej działalność w zakresie produktów farmaceutycznych, suplementów diety i kosmetyków przez wiodącą firmę farmaceutyczną oraz nabycia przedsiębiorstwa zajmującego się wydawaniem czasopisma w formie papierowej i internetowej przez spółkę naszego klienta.

Obsługa klienta międzynarodowego w przetargu na zakup nieruchomości od Miasta Łódź

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: handlowa

Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną Klienta – międzynarodowego właściciela europejskiej sieci sklepów wielkopowierzchniowych – przy przetargu na zakup od Miasta Łódź nieruchomości pod budowę hal sprzedażowych dla sklepów w dwóch lokalizacjach w Łodzi. Łączna powierzchnia sprzedaży wynosiła ok. 20.000 m.kw. Byliśmy współodpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Reprezentacja w procesie uzyskania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w ŁSSE SA

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna, spożywcza

W trakcie współpracy z międzynarodowym Klientem z branży produkcyjnej byliśmy zaangażowani w uzyskanie niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w ŁSSE SA oraz zakup gruntów pod budowę dwóch zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni 25.000 m.kw. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów. Odpowiadaliśmy także za obsługę prawną procesu budowy obu fabryk. Uczestniczyliśmy także w negocjacjach oraz projektowaliśmy umowy z firmami wykonawczymi, firmami projektowymi, inżynierami kontraktu oraz firmami podwykonawczymi.

Obsługa prawna rozbudowy zakładu produkcyjnego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna

Odpowiadaliśmy za obsługę prawną rozbudowy zakładu produkcyjnego naszego międzynarodowego klienta z branży produkcyjnej. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Odpowiadaliśmy za aspekt prawny umów zawieranych z firmami projektowymi, inżynierami kontraktu, firmami wykonawczymi i podwykonawczymi.

Obsługa zakupu nieruchomości dla klienta skandynawskiego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: FCMG

Dla naszego skandynawskiego klienta z branży FMCG świadczyliśmy obsługę zakupu nieruchomości dla potrzeb budowy centralnego biura w Europie Wschodniej. Obsługiwaliśmy administracyjny proces przygotowania oraz wszystkie etapy budowy. Byliśmy współodpowiedzialni za uzyskanie pozwoleń na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Obsługiwaliśmy prawnie proces wyboru firm projektowych i wykonawczych. Projektowaliśmy umowy, które zostały zawarte z tymi firmami. Nadzorowaliśmy od strony prawnej cały proces realizacji inwestycji.

Uczestnictwo w przygotowaniu inwestycji – budowie centrum handlowego

Przedział wartości: 100 mln zł - 200 mln zł
Branża: nieruchomości

Byliśmy zaangażowani w proces przygotowania inwestycji polegającej na budowie centrum handlowego w rewitalizowanej części Łodzi. Byliśmy odpowiedzialni za zakup nieruchomości oraz – wspólnie z zaangażowanymi do realizacji projektu pracowniami projektowymi oraz doradcami technicznymi – za uzyskanie decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy, decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, w tym również decyzji administracyjnych o uwarunkowaniach środowiskowych. Odpowiadaliśmy także za przygotowanie umów z biurami projektowymi, firmami doradczymi, w tym inżynierami kontraktu oraz firmami wykonawczymi.