Zrealizowane projekty: Zarządzanie procesem budowlanym

Obsługa prawna sporu dot. miarkowania naliczonych kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Kancelaria prowadzi obsługę prawną szeregu sporów sądowych z bankami dotyczących niedozwolonych klauzul w umowach kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych. W jednej z nich Sąd Okręgowy  wydał już wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej i w całości oddalił żądanie Banku.

Obsługa prawna sporu sądowego o zapłatę przez dewelopera kosztów usunięcia wad budynków

Przedział wartości: 1 mln - 100 mln zł
Branża: budowlana

W imieniu Klienta kancelarii, wspólnoty mieszkaniowej, prowadziliśmy spór sądowy o zapłatę przez dewelopera kosztów usunięcia wad budynków. Wady polegały na braku należytej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Spór zakończył się wyrokiem w całości uwzględniającym powództwo.

Obsługa sporu dot. wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane

Przedział wartości: 1 mln -100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego, w którym wykonawca żądał zapłaty wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane.

Obsługa prawna sporu o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: budowlana

Dla klienta Kancelarii, firmy projektowej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego. Sprawa została zakończona ugodą, na mocy której nasz klient otrzymał satysfakcjonujące odszkodowanie.

Obsługa sporu sądowego ze Skarbem Państwa dot. kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii, firmy budowlanej z branży instalacyjnej, prowadziliśmy obsługę sporu sądowego ze Skarbem Państwa. Spór dotyczył niezasadnie naliczonych kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych.

Obsługa prawna sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia. Chodziło o wynagrodzenie należne wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych. Istota sporu polegała na ocenie przyczyn opóźnienia w zakończeniu prac budowlanych i zasadności naliczonych kar umownych. Spór zakończył się uwzględnieniem powództwa Klienta Kancelarii.

Obsługa prawna sporu sądowego dot. rozliczenia prac dodatkowych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego rozliczenia prac dodatkowych. Przedmiotem były prace wykonane przy budowie siedziby filharmonii. Spór zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego, w którym Sąd podzielił stanowisko kancelarii. Dowiedliśmy, że prace dodatkowe niezbędne do wykonania i prowadzące do uzyskania przez inwestora korzyści majątkowej podlegają rozliczeniu, nawet przy braku umowy lub aneksu na ich wykonanie.

Obsługa sporu sądowego z Miastem dot. zapłaty za wykonane prace

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę sporu sądowego z Miastem, dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace budowlane przy budowie dużej hali sportowo-widowiskowej. Naszemu zespołowi udało się podważyć niekorzystną dla naszego klienta opinię biegłego, wskutek czego strony zawarły ugodę.