Zrealizowane projekty

Prowadzenie procedury uregulowania własności nieruchomości gruntowych dla klienta międzynarodowego

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: budowlana, produkcyjna

Dla naszego międzynarodowego Klienta przeprowadziliśmy skomplikowaną pod kątem prawnym procedurę uregulowania własności nieruchomości gruntowych, w ramach której zbudowany został zakład produkcyjny Klienta. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną negocjacji z władzami Miasta oraz ukształtowanie warunków umownych. Transakcja cechowała znacznym stopniem trudności związanej z ryzykiem roszczeń poprzednich właścicieli nieruchomości oraz skomplikowanymi elementami prawno-podatkowymi.

Zakład produkcyjny

Przedział wartości: ponad 1 mln zł
Branża: produkcyjna

W imieniu naszego klienta analizowaliśmy zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektowanego wdrożenia programu kadrowo – płacowego przeznaczonego do obsługi łącznie ponad 1000 pracowników dwóch spółek należących do międzynarodowego koncernu produkcyjnego. Na podstawie analizy dokonaliśmy oceny ryzyka i zaprojektowaliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Międzynarodowy producent spożywczy – układ zbiorowy pracy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: spożywcza

Uczestniczyliśmy w przygotowaniu tekstu układu zbiorowego pracy, regulującego organizację pracy i zasady wynagradzania w spółkach należących do międzynarodowego producenta żywności. Przy okazji negocjacji, doradzaliśmy Klientowi w zakresie optymalizacji systemów czasu pracy oraz uregulowania systemów premiowania. Układ zbiorowy pracy został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Reprezentacja w pozyskaniu części nieruchomości dla klienta niemieckiego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla niemieckiego klienta uczestniczyliśmy w pozyskaniu części nieruchomości dla potrzeb projektu budowy hotelu w rewitalizowanej części Miasta. Regulowaliśmy stany prawne nieruchomości dla potrzeb inwestycji. Uczestniczyliśmy w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń budowlanych.

Międzynarodowe centrum usług wspólnych – europejska rada zakładowa

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: SSC

U jednego z naszych klientów, będącego centrum usług wspólnych dla międzynarodowego koncernu, odpowiadaliśmy za przeprowadzenie pierwszych wyborów do europejskiej rady zakładowej. Nasze zaangażowanie obejmowało w szczególności opracowanie procedury wyborów oraz wyposażenie zaangażowanych osób w wiedzę o zasadach funkcjonowania europejskiej rady zakładowej.

Międzynarodowy koncern produkcyjny – restrukturyzacja zatrudnienia

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Doradzaliśmy międzynarodowemu pracodawcy z branży produkcyjnej w projekcie optymalizacji struktur zarządzających dwoma fabrykami. Zmiany wiązały się z negocjacjami kończącymi lub zmieniającymi stosunek pracy kilkunastu osób z najwyższego i wyższego szczebla menadżerskiego, w tym również w zakresie zabezpieczenia interesów pracodawcy poprzez zawarcie lub renegocjację umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej; likwidacja

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy naszego Klienta – lokalnego operatora telekomunikacyjnego – w procedurze likwidacji prowadzonej działalności, w tym sprzedaży sieci telekomunikacyjnej, rozwiązywaniu umów z nadawcami i przejęciu umów z abonentami przez nowego dostawcę usług.

Uczestnictwo w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych pracowników

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego klienta uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych popełnionych przez pracowników. Kierowaliśmy zespołem powołanym do ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa i badania mechanizmów, które pozwoliły na jego dokonanie. Opracowaliśmy pełną dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Reprezentowaliśmy Klienta w tej sprawie w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Doprowadziliśmy do skazania osób winnych popełnienia przestępstwa oraz uzyskania odszkodowań w sprawiedliwej wysokości.

Uczestnictwo w zespole zarządzającym kryzysem dot. wypadku śmiertelnego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

W ramach współpracy z naszym międzynarodowym klientem uczestniczyliśmy w zespole zarządzającym kryzysem. Kryzys związany był z wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce u Klienta w związku z budową jego nowej fabryki. Braliśmy udział w pracy zespołu, którego zadaniem było zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń i wprowadzenie procedur zabezpieczających przed ich zajściem w przyszłości.

Prowadzenie działań w celu minimalizacji skutków wypadku przy pracy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

W naszego międzynarodowego Klienta doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. W konsekwencji zaszło ryzyko wstrzymania ciągłości produkcji w ramach głównego ciągu produkcyjnego. Prowadziliśmy działania związane z minimalizacją skutków tego zdarzenia, w tym w szczególności uchyleniem skutków nakazu wstrzymania produkcji w zakładzie Klienta.

Członkostwo w zespole ekspertów w związku z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Byliśmy członkami zespołu ekspertów powołanym przez naszego klienta w związku z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej. Ryzyko to wynikało z błędów popełnionych przez projektantów hali produkcyjnej. Bezpośrednie zagrożenie ryzykiem katastrofy budowlanej związane było z koniecznością wykonania zabezpieczających prac budowlanych w ramach funkcjonującego zakładu produkcyjnego.

Zarządzanie sytuacją kryzysową dot. nielegalnego wprowadzenia na rynek produktu w podrobionym opakowaniu i oznakowaniu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Wraz z naszym Klientem uczestniczyliśmy w zarządzaniu sytuacją kryzysową wynikającą z nielegalnego wprowadzenia na rynek produktu w podrobionym opakowaniu i oznakowaniu. Kluczowe znaczenie dla minimalizacji skutków ekonomicznych tej sytuacji miały działania zapewniające niezwłoczne wstrzymanie nieuczciwych działań konkurenta.

Uczestnictwo w zarządzaniu kryzysem na rzecz klienta międzynarodowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: dystrybucyjna

W imieniu naszego międzynarodowego Klienta, realizującego swój projekt budowlany, uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem polegającym na ryzyku wstrzymania budowy jego nowej siedziby w związku z błędami projektowymi i konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Błędy ujawniły się już w trakcie budowy. Dzięki rekomendowanym przez nas działaniom, realizacja projektu była możliwa w zaplanowanym czasie i budżecie.

Uczestnictwo w zespole zarządzającym kryzysem klienta międzynarodowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego Klienta uczestniczyliśmy w zespole zarządzającym kryzysem. Kryzys wystąpił na tle administracyjnego wstrzymania ciągłości produkcji w związku z zastrzeżeniami kontrolujących urzędników co do prawidłowości i kompletności dokumentacji technicznej. Zastrzeżenia dotyczyły niektórych urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego.

Compliance dla branży handlowej i usługowej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: sprzedaż urządzeń i usług serwisowych

Dla naszego Klienta – dostawcy urządzeń dla gastronomii, o znaczącej pozycji rynkowej -przeprowadzaliśmy audyt zgodności działalności spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym dot. spółek handlowych, prawa pracy, RODO czy prawidłowości stosowania przepisów z zakresu rękojmi i gwarancji. Zidentyfikowaliśmy ryzyka i wdrożyliśmy środki zaradcze mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości.

Due Dilligence dla branży farmaceutycznej

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Wspieraliśmy wiodącą firmę farmaceutyczną w zakupie spółki zajmującej się produkcją kosmetyków, suplementów diety i leków. Do naszych zadań należało przeprowadzenie audytu kupowanej spółki pod kątem zgodności jej działalności z prawem oraz identyfikacja ryzyk związanych z zakupem. Audyt obejmował wszystkie aspekty działalności spółki. Badaliśmy m.in. kwestie nieruchomościowe, zawarte kontrakty, wymogi ochrony środowiska, zgodność z przepisami prawa farmaceutycznego, żywnościowego, a także regulacje dot. kosmetyków i wyrobów medycznych.

Compliance dla telekomunikacji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Prowadzimy bieżącą kontrolę zgodności działalności naszych Klientów z branży telekomunikacyjnej z obowiązującymi przepisami prawa. Monitorujemy zmiany legislacyjne, powiadamiamy Klientów o planowanych nowelizacjach oraz ich wpływie na obowiązki, które ciążą na przedsiębiorstwie oraz dostosowujemy procedury wewnętrzne oraz stosowane wzory dokumentów do nowych wymogów prawnych. Prowadzimy także szkolenia i warsztaty, identyfikujemy ryzyka, oceniamy prawidłowość funkcjonujących procedur i wprowadzamy konieczne modyfikacje. Ponadto, wdrażamy rozwiązania minimalizujące możliwość wystąpienia ryzyk i nieprawidłowości.

Sieć sklepów detalicznych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: handel detaliczny

W związku z wejściem w życie RODO wyposażyliśmy naszego Klienta – właściciela ogólnokrajowej sieci sklepów detalicznych – w komplet procedur zapewniających obsługę klienta (konsumenta) w sposób zgodny z zasadami przetwarzania danych osobowych. Nasze wsparcie obejmowało także przygotowanie treści niezbędnych zgód i polityk prywatności do wykorzystania w działalności sklepu internetowego.

Weryfikacja zgodności z prawem kampanii reklamowych w branży farmaceutycznej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Na zlecenie naszego Klienta – wiodącej firmy z branży farmaceutycznej i suplementów diety – weryfikujemy planowane kampanie reklamowe pod kątem zgodności z prawem farmaceutycznym bądź żywnościowym, w tym również z regulacjami unijnymi. Identyfikujemy możliwe ryzyka i wprowadzamy rozwiązania eliminujące możliwość ich wystąpienia.

Audyt zatrudnienia ponad 40 programistów

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: IT

Na zlecenie naszego Klienta, spółki wdrażającej między innymi systemy CRM, przeprowadziliśmy audyt zatrudnienia ponad 40 programistów. Weryfikowaliśmy zgodność z prawem treści zawartych umów o pracę, umów o współpracy, umów o zakazie konkurencji oraz zagadnień związanych z ochroną praw autorskich. Udzieliliśmy rekomendacji oraz przygotowaliśmy projekty umów i regulaminów, odpowiadających aktualnym potrzebom Klienta.

Szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza, IT, SSC

W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy dla naszych klientów ponad 30 dedykowanych szkoleń z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Naszą wiedzę i umiejętności przekazaliśmy w sumie ponad 500 osobom.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2018 r. wspieraliśmy lokalnego operatora telekomunikacyjnego w transakcji sprzedaży sieci telekomunikacyjnej – negocjowaliśmy warunki umowy, dbaliśmy o zgodność zapisów umowy z obowiązującym prawem oraz asystowaliśmy w wykonaniu umowy.

Zarządzanie kryzysem dot. ujawnienia nadużyć finansowych pracowników

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego klienta uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych popełnionych przez pracowników. Kierowaliśmy zespołem powołanym do ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa i badania mechanizmów, które pozwoliły na jego dokonanie. Opracowaliśmy pełną dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Reprezentowaliśmy Klienta w tej sprawie w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Doprowadziliśmy do skazania osób winnych popełnienia przestępstwa oraz uzyskania odszkodowań w sprawiedliwej wysokości.

Wsparcie w zakupie części nieruchomości pod budowę hali sprzedażowej o powierzchni 15.000 m.kw

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: handlowa

W trakcie współpracy z międzynarodowym właścicielem sieci sklepów wielkopowierzchniowych, byliśmy zaangażowani w zakup części nieruchomości pod budowę pierwszej w regionie hali sprzedażowej o powierzchni 15.000 m.kw. Byliśmy współodpowiedzialni także za obsługę prawną procedur administracyjnych prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu jego budowy.

Umowa MNVO

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy operatora telekomunikacyjnego w procesie zawierania umowy MVNO oraz uruchomienia usług mobilnych. W ramach tego procesu m.in. negocjowaliśmy warunki umowy oraz przygotowywaliśmy wzory dokumentów dla abonentów.

Międzynarodowe centrum usług wspólnych – europejska rada zakładowa

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: SSC

U jednego z naszych klientów – centrum usług wspólnych dla międzynarodowego koncernu – odpowiadaliśmy za przeprowadzenie pierwszych wyborów do europejskiej rady zakładowej. Nasze zaangażowanie obejmowało w szczególności opracowanie procedury wyborów oraz wyposażenie zaangażowanych osób w wiedzę na temat funkcjonowania europejskiej rady zakładowej.

Negocjacje wieloletnich umów najmu powierzchni biurowych dla międzynarodowego centrum usług wspólnych

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: produkcyjna

W imieniu międzynarodowych koncernów z branży produkcyjnej prowadziliśmy negocjacje i doprowadziliśmy do zawarcia wieloletnich umów najmu powierzchni biurowych dla międzynarodowego centrum usług wspólnych tych firm. Łączna powierzchnia najmu to ponad 1000 m.kw. Biura są usytuowane w zrewitalizowanych pofabrycznych budynkach w Łodzi.

Negocjacje warunków kontraktu dot. wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP

Przedział wartości: 500 000 zł - 1 mln zł
Branża: IT

Dla grupy przedsiębiorstw naszego międzynarodowego Klienta z branży produkcyjnej kończymy negocjacje warunków kontraktu. Kontrakt obejmuje wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP, obsługującego kluczowe funkcje tych przedsiębiorstw.

Czynny udział w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna, IT

W trakcie dwóch ostatnich lat, działając w imieniu naszych klientów z branży produkcyjnej, FCMG i dystrybucyjnej, braliśmy czynny udział w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych. Obejmowały one kluczowe obszary o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 mln. zł. Byliśmy odpowiedzialni za ustalenie warunków umownych dla tych projektów, których znaczna część realizowana była w modelu Agile.

Negocjacja kontraktów dot. wdrożenia oprogramowania klasy ERP

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: IT

W imieniu naszego międzynarodowego klienta z branży IT uczestniczymy w negocjacjach  wieloletnich kontraktów obejmujących wdrożenie oprogramowania klasy ERP, z których znacząca część realizowana jest w modelu Aqile.

Transakcja zakupu sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. asystowaliśmy znanej firmie telekomunikacyjnej w zakupie sieci telekomunikacyjnej. Przygotowywaliśmy umowę, negocjowaliśmy warunki oraz dbaliśmy o ochronę danych osobowych abonentów.

Wzorce umów dla telekomunikacji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W trakcie ostatnich dziesięciu lat opracowaliśmy dla naszych Klientów z branży telekomunikacyjnej ponad 70 wzorców umów i regulaminów usług telekomunikacyjnych. Przygotowywaliśmy je z pełną dbałością o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.

Wsparcie prawne w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. wspieraliśmy naszego Klienta w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym, polegającym na udostępnieniu sieci i świadczeniu usług na rzecz wiodącego operatora krajowego.

Przeprowadzenie procedury tzw. przejęcia odwrotnego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Przeprowadziliśmy z sukcesem procedurę połączenia poprzez przejęcie spółki matki przez spółkę córkę (przejęcie odwrotne). Spółka z.o.o., która była spółką przejmowaną, posiadała 100% akcji w spółce akcyjnej, która była spółką przejmującą. Proces był skomplikowany i wątpliwy w świetle stanowisk orzecznictwa i doktryny. Udało się jednak przekonać Sąd, że taka procedura jest dopuszczalna i zakończyć ją z pozytywnym, założonym przez Klienta rezultatem.

Prowadzenie procesu połączenia dwóch dużych spółek

Przedział wartości: 12 000 000 zł
Branża: produkcyjna

Udzielaliśmy kompleksowego wsparcia prawnego w procesie połączenia dwóch dużych spółek. Przygotowywaliśmy procedurę połączenia i organizacji przejęcia przedsiębiorstwa spółki przejmowanej. Po przejęciu wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi ponad 12 mln.

Połączenie 3 spółek

Przedział wartości: 20 000 000 zł
Branża: produkcyjna

Kompleksowo przeprowadziliśmy połączenie 3 spółek poprzez utworzenie nowej spółki o wartości kapitału ponad 20 000 000  zł.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Wspieramy Klienta z branży telekomunikacyjnej w przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. Proponujemy najkorzystniejszą drogę postępowania, która pozwoli Klientowi przejść przez ten proces z zachowaniem istotnych dla niego założeń.

Przeprowadzenie skomplikowanej transakcji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Byliśmy odpowiedzialni za transakcję, której celem było bezgotówkowe przejęcie przez wspólników spółki udziałów, które spółka ta posiadała w innej spółce. Zamierzony cel został osiągnięty poprzez umorzenie części udziałów należących do wspólników w spółce i wydanie im w zamian przez spółkę udziałów posiadanych w tym innym podmiocie.

Obsługa transakcji przejęcia i nabycia przedsiębiorstw

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Zapewnialiśmy pełną obsługę prawną transakcji przejęcia i nabycia przedsiębiorstw – nabycia spółki prowadzącej działalność w zakresie produktów farmaceutycznych, suplementów diety i kosmetyków przez wiodącą firmę farmaceutyczną oraz nabycia przedsiębiorstwa zajmującego się wydawaniem czasopisma w formie papierowej i internetowej przez spółkę naszego klienta.

Due Diligence dla wiodącej polskiej firmy farmaceutycznej 

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna

Przeprowadzaliśmy kompleksowe Due Diligence  m.in. dla  wiodącej  polskiej firmy farmaceutycznej  oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju związane z realizacją transakcji zakupu spółek.

Obsługa prawna sporu dot. miarkowania naliczonych kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Kancelaria prowadzi obsługę prawną szeregu sporów sądowych z bankami dotyczących niedozwolonych klauzul w umowach kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych. W jednej z nich Sąd Okręgowy  wydał już wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej i w całości oddalił żądanie Banku.

Obsługa prawna sporu sądowego o zapłatę przez dewelopera kosztów usunięcia wad budynków

Przedział wartości: 1 mln - 100 mln zł
Branża: budowlana

W imieniu Klienta kancelarii, wspólnoty mieszkaniowej, prowadziliśmy spór sądowy o zapłatę przez dewelopera kosztów usunięcia wad budynków. Wady polegały na braku należytej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Spór zakończył się wyrokiem w całości uwzględniającym powództwo.

Obsługa sporu dot. wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane

Przedział wartości: 1 mln -100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego, w którym wykonawca żądał zapłaty wynagrodzenia za nienależycie wykonane prace budowlane.

Obsługa sporu i mediacji z dużym domem mediowym

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: marketing i reklama

Dla naszego Klienta,  jednego z największych reklamodawców w Polsce,  prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego i mediacji  z dużym domem mediowym. Spór dotyczył rozliczenia umowy. Zakończył się zawarciem ugody, w wyniku której kwota do zapłaty przez Klienta została obniżona o połowę.

Obsługa sporu z dużą międzynarodową firmą farmaceutyczną

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna

Dla Klienta kancelarii, wiodącego polskiego producenta z branży farmaceutycznej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu z dużą międzynarodową firmą farmaceutyczną. Spór dotyczył zarzutu podobieństwa oznaczeń produktów naszego Klienta do produktów powoda. Zakończył się oddaleniem roszczeń przeciwnika wskutek czego Klient może nadal korzystać ze stosowanych oznaczeń.

Obsługa sporu dot. nieuczciwej reklamy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: marketing i reklama

Dla Klienta kancelarii, wiodącego polskiego producenta z branży farmaceutycznej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego prowadzenia przez konkurencyjną firmę nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy produktów leczniczych. W wyniku postępowania sąd podzielił nasz pogląd i zakazał pozwanemu kontynuacji nieuczciwej reklamy.

Obsługa sporów dot. kampanii reklamowych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: marketing i reklama

Dla Klienta kancelarii, wiodącego polskiego producenta branży FMCG, prowadziliśmy obsługę prawną szeregu sporów sądowych dotyczących prowadzonych przez spółkę kampanii reklamowych.

Obsługa negocjacji i sporu dot. rozliczenia umowy

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: spożywcza

Dla Klienta kancelarii, byłego prezesa i udziałowca spółki prowadzącej działalności w branży spożywczej, prowadziliśmy obsługę prawną negocjacji i sporu sądowego dotyczącego rozliczenia umowy zawartej między naszym Klientem, a spółką. Spór dotyczył interpretacji zapisów umowy oraz zawartego przez strony porozumienia. Zakończył się wyrokiem uwzględniającym powództwo naszego Klienta.

Obsługa sporu z jednym z największych polskich Banków

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: finansowa

W imieniu Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego z jednym z największych polskich Banków. Przedmiotem sporu był zakres i ważność poręczenia udzielonego przez Klienta Kancelarii jako członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za kredyt zaciągnięty przez tę spółkę. Spór zakończył się oddaleniem powództwa wobec Klienta kancelarii i uznaniem nieważności udzielonego poręczenia.

Obsługa sporów z bankami fot. kredytów frankowych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: farmaceutyczna

Kancelaria prowadzi obsługę prawną szeregu sporów sądowych z bankami dotyczących niedozwolonych klauzul w umowach kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych. Sprawy te są w toku.

Obsługa sporu sądowego z organem samorządowym

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: nie dotyczy

Kancelaria prowadzi obsługę prawną sporu sądowego z organem samorządowym, dotyczącego wypłaty przez organ samorządowy dotacji należnych na rzecz szkoły niepublicznej. W sprawie tej, mimo niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu w I instancji, kancelaria przekonała Sąd Apelacyjny, że dotacja taka co do zasady należy się naszemu klientowi. Obecnie do rozstrzygnięcia pozostaje wysokość należnej dotacji, natomiast prawo do jej uzyskania zostało już przesądzone.

Obsługa sporu dot. naruszenia praw do znaku towarowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna

Dla Klienta kancelarii, wiodącej firmy farmaceutycznej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego naruszenia praw do znaku towarowego zastrzeżonego na rzecz naszego Klienta, poprzez wprowadzenie na rynek produktu o nazwie i w opakowaniu łudząco podobnym do nazwy zastrzeżonej. Spór zakończył się uwzględnieniem powództwa w całości.

Reprezentacja operatora telekomunikacyjnego w sporze z firmą marketingową

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

Reprezentujemy operatora telekomunikacyjnego w sporze sądowym z firmą marketingową zajmującą się promocją nowo tworzonej marki usług telekomunikacyjnych. Spór powstał w związku z nienależytym wykonaniem zleconych usług.

Obsługa klienta międzynarodowego w przetargu na zakup nieruchomości od Miasta Łódź

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: handlowa

Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną Klienta – międzynarodowego właściciela europejskiej sieci sklepów wielkopowierzchniowych – przy przetargu na zakup od Miasta Łódź nieruchomości pod budowę hal sprzedażowych dla sklepów w dwóch lokalizacjach w Łodzi. Łączna powierzchnia sprzedaży wynosiła ok. 20.000 m.kw. Byliśmy współodpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Reprezentacja w procesie uzyskania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w ŁSSE SA

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna, spożywcza

W trakcie współpracy z międzynarodowym Klientem z branży produkcyjnej byliśmy zaangażowani w uzyskanie niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w ŁSSE SA oraz zakup gruntów pod budowę dwóch zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni 25.000 m.kw. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów. Odpowiadaliśmy także za obsługę prawną procesu budowy obu fabryk. Uczestniczyliśmy także w negocjacjach oraz projektowaliśmy umowy z firmami wykonawczymi, firmami projektowymi, inżynierami kontraktu oraz firmami podwykonawczymi.

Obsługa prawna rozbudowy zakładu produkcyjnego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: produkcyjna

Odpowiadaliśmy za obsługę prawną rozbudowy zakładu produkcyjnego naszego międzynarodowego klienta z branży produkcyjnej. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę prawną procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Odpowiadaliśmy za aspekt prawny umów zawieranych z firmami projektowymi, inżynierami kontraktu, firmami wykonawczymi i podwykonawczymi.

Międzynarodowy producent spożywczy – spór zbiorowy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

Uczestniczyliśmy w przygotowaniu strategii negocjacji pracodawcy z organizacją związkową w ramach sporu zbiorowego. Zapewniliśmy wypełnienie wszystkich obowiązków formalnych pracodawcy w związku z udziałem w sporze. Zgłoszone postulaty płacowe nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Mimo to strony osiągnęły porozumienie i spór został zakończony na etapie rokowań.

Międzynarodowy koncern produkcyjny – spór zbiorowy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Reprezentujemy pracodawcę w trwającym sporze zbiorowym zgłoszonym przez związek zawodowy w fabryce zatrudniającej ponad 500 osób. Uczestniczymy w przygotowaniu do negocjacji, zapewniamy wsparcie prawne podczas spotkań negocjacyjnych oraz konsultujemy zgodność z prawem strategii komunikacji z pracownikami.

Obsługa zakupu nieruchomości dla klienta skandynawskiego

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: FCMG

Dla naszego skandynawskiego klienta z branży FMCG świadczyliśmy obsługę zakupu nieruchomości dla potrzeb budowy centralnego biura w Europie Wschodniej. Obsługiwaliśmy administracyjny proces przygotowania oraz wszystkie etapy budowy. Byliśmy współodpowiedzialni za uzyskanie pozwoleń na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Obsługiwaliśmy prawnie proces wyboru firm projektowych i wykonawczych. Projektowaliśmy umowy, które zostały zawarte z tymi firmami. Nadzorowaliśmy od strony prawnej cały proces realizacji inwestycji.

Obsługa prawna sporu o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: budowlana

Dla klienta Kancelarii, firmy projektowej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich do projektu architektonicznego. Sprawa została zakończona ugodą, na mocy której nasz klient otrzymał satysfakcjonujące odszkodowanie.

Obsługa sporu sądowego ze Skarbem Państwa dot. kar umownych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii, firmy budowlanej z branży instalacyjnej, prowadziliśmy obsługę sporu sądowego ze Skarbem Państwa. Spór dotyczył niezasadnie naliczonych kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych.

Obsługa prawna sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta Kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego o zapłatę wynagrodzenia. Chodziło o wynagrodzenie należne wykonawcy osiedla domów wielorodzinnych. Istota sporu polegała na ocenie przyczyn opóźnienia w zakończeniu prac budowlanych i zasadności naliczonych kar umownych. Spór zakończył się uwzględnieniem powództwa Klienta Kancelarii.

Uczestnictwo w przygotowaniu inwestycji – budowie centrum handlowego

Przedział wartości: 100 mln zł - 200 mln zł
Branża: nieruchomości

Byliśmy zaangażowani w proces przygotowania inwestycji polegającej na budowie centrum handlowego w rewitalizowanej części Łodzi. Byliśmy odpowiedzialni za zakup nieruchomości oraz – wspólnie z zaangażowanymi do realizacji projektu pracowniami projektowymi oraz doradcami technicznymi – za uzyskanie decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy, decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, w tym również decyzji administracyjnych o uwarunkowaniach środowiskowych. Odpowiadaliśmy także za przygotowanie umów z biurami projektowymi, firmami doradczymi, w tym inżynierami kontraktu oraz firmami wykonawczymi.

Obsługa prawna sporu sądowego dot. rozliczenia prac dodatkowych

Przedział wartości: 100 000 zł - 500 000 zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego rozliczenia prac dodatkowych. Przedmiotem były prace wykonane przy budowie siedziby filharmonii. Spór zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego, w którym Sąd podzielił stanowisko kancelarii. Dowiedliśmy, że prace dodatkowe niezbędne do wykonania i prowadzące do uzyskania przez inwestora korzyści majątkowej podlegają rozliczeniu, nawet przy braku umowy lub aneksu na ich wykonanie.

Obsługa sporu sądowego z Miastem dot. zapłaty za wykonane prace

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: budowlana

Dla Klienta kancelarii prowadziliśmy obsługę sporu sądowego z Miastem, dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace budowlane przy budowie dużej hali sportowo-widowiskowej. Naszemu zespołowi udało się podważyć niekorzystną dla naszego klienta opinię biegłego, wskutek czego strony zawarły ugodę.

Prowadzenie postępowania przed wewnętrzną komisją ds. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Dla  klienta kancelarii, międzynarodowej firmy z branży produkcyjnej, prowadziliśmy obsługę prawną postępowania przed wewnętrzną komisją ds. mobbingu. W wyniku postępowania  udało się wypracować rozwiązanie, które zadowoliło poszkodowanego i pozwoliło uniknąć procesu o odszkodowanie.

Prowadzenie sporu sądowego dot. zarzutu o mobbing w imieniu spółki publicznej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: spółka publiczna

Dla klienta kancelarii, dużej spółki publicznej, notowanej na Giełdzie, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego. Spor dotyczył zarzutu o mobbing. Sprawa zakończyła się oddaleniem roszczeń wobec Klienta kancelarii.

Prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego dot. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Dla Klienta kancelarii, firmy z branży produkcyjnej prowadziliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dotyczące zgłoszonego zarzutu mobbingu. W wyniku naszych działań, udało się zapobiec wystąpieniu przez pracownika z roszczeniami przeciwko pracodawcy.

Sprawa dot. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: dystrybucyjna

Dla Klienta Kancelarii, firmy z branży dystrybucyjnej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego zarzutu mobbingu. Sprawa zakończyła się oddaleniem roszczeń wobec Klienta kancelarii.